Hàm cắt chuỗi trong c

Xử lý chuỗi là một quá trình bắt buộc khi truyền nhận tài liệu trong lập trình. Trong bài bác này họ sẽ học bí quyết sử dụng các hàm giải pháp xử lý chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Hàm cắt chuỗi trong c

Bài 18 trong Serie học lập trình C từ A cho tới Z


Các hàm cách xử trí chuỗi vào c

Có không ít phương thức giải pháp xử lý chuỗi quan trọng đặc biệt được quan niệm trong tủ sách .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều lâu năm của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi đầu tiên với chuối thứ hai. Tác dụng được lưu giữ vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi thứ nhất với chuỗi đồ vật hai. Ví như cả nhì chuỗi phần đa giống nhau, nó đang trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được hòn đảo ngược.
6.

Xem thêm:

strlwr(string)trả về chuỗi ký tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều nhiều năm của chuỗi, nó không đếm ký kết tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép nội dung của chuỗi source cho tới chuỗi destination. Đây là 1 trong hàm rất đặc trưng khi xử trí chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào nấu dữ liệu tự mảng B< > sang mảng A< >, trường hợp mảng A< > có kích thước nhỏ dại hơn mảng B< >thì sẽ xẩy ra việc tràn dữ liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Tác dụng được giữ vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng để đối chiếu hai chuỗi cùng với nhau. Hàm sẽ đối chiếu hai chuỗi cùng với nhau và trả về những giá trị tương ứng.

Ta gồm 2 mảng s1<> với s2<>Nếu s1<> > s2<>, hiệu quả trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, kết quả trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng để tìm tìm sự xuất hiện trước tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến thành phần đầu tiên của chuỗi s1 tất cả chứa chuỗi s2 hoặc quý giá NULL ví như chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để thay đổi chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, hiệu quả trả về của hàm là 1 trong con trỏ chỉ đến địa chỉ cửa hàng chuỗi được đưa đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang trọng chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen quý phái chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), những tham số của hàm giống như như hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen lịch sự chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen lịch sự chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng các hàm giải pháp xử lý chuỗi cũng rất đơn giản, chúng được hỗ trợ sẵn trong thư viện string, bọn họ chỉ cần kéo ra và thực hiện mà thôi.

Nếu thấy có ích hãy chia sẻ nội dung bài viết và thâm nhập nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu lại và học hỏi và chia sẻ nhé