Ioe Thi Olympic Tiếng Anh Qua Mạng

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại con kiến thức sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 giờ đồng hồ Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Ioe Thi Olympic Tiếng Anh Qua Mạng

Mời những em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Khổng lồ ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm:

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung cụ thể Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
302
Lượt tải: 15.645 Lượt xem: 74.743 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết oered.org về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 oered.org Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA