Thực thi chính sách công

It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Bạn đang xem: Thực thi chính sách công


*

*

Tóm tắt: Trong chu trình chính sách công, thực thi cơ chế có phương châm thực hiện phương châm chính sách, kiểm nghiệm chính sách trong thực tế, và góp phần hỗ trợ luận cứ cho việc hoạch định, phát hành chính sách tiếp theo. Có khá nhiều yếu tố tác động đến kết quả thực thi chính sách công, trong các số đó có ba yếu tố hầu hết là chất lượng chính sách; đối tượng người sử dụng bị ảnh hưởng tác động bởi cơ chế (đối tượng chính sách) và công ty thể xúc tiến chính sách. Trên cửa hàng khái lược các phân tích có liên quan, nội dung bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công dụng thực thi chế độ công, tự đó khuyến cáo một số loài kiến nghị nâng cấp hiệu quả thực thi chế độ công ở Việt Nam.
Abstract: In the cycle of public policy, the policy enforcement keeps the role of implementing policy goals, testing the policies in practice, and establishing the ground for the development & promulgation of the coming policies. There are several factors affecting the efficiency of the public policy enforcement, of which three key factors are the policy quality, the subjects affected by the policy (the policy objects), and the policy enforcement entity. Based on the summary of the relevant studies, this article provides analysis of the factors that affect the efficiency of the public policy enforcement, thereby also provides recommendations lớn improve the efficiency of public policy enforcement in Vietnam.
Sau những năm 70 của nắm kỷ XX, những nhà phân tích về chính sách công đã xuất phát từ các góc độ không giống nhau để nghiên cứu và phân tích về những yếu tố tác động đến việc thực thi cơ chế công, từ kia hình thành buộc phải các quy mô khác nhau. Hoàn toàn có thể kể đến một trong những nghiên cứu giúp điển trong khi sau:
Trong nội dung bài viết "Quá trình tiến hành chính sách" (1973), T.B. Smith đến rằng, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi cơ chế công, bao gồm: 1) unique chính sách, cụ thể là mục tiêu cơ chế có phù hợp với thực tế hay không, câu chữ của chính sách có phù hợp, cùng phương án chế độ có rõ ràng, khả thi xuất xắc không? 2) phòng ban hoặc tổ chức triển khai thực thi thiết yếu sách, tức năng lượng của phòng ban hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thực thi chính sách như cầm cố nào? 3) đối tượng người dùng chính sách, tức mức độ mừng đón chính sách của đối tượng cơ chế như cố gắng nào? 4) yếu tố môi trường, tức môi trường thiên nhiên văn hóa, thôn hội, chủ yếu trị với kinh tế tác động đến việc thực thi chính sách<1>.
*

Hai người sáng tác D.S. Meter và C.E. Van Horn mang lại rằng, có không ít yếu tố ảnh hưởng đến công dụng thực thi chính sách, đa số yếu tố này vừa bao hàm nhân tố của bên phía trong vừa bao hàm nhân tố phía bên ngoài (môi trường). Theo nhì ông, bao gồm 6 yếu tố tác động đến công dụng thực thi chính sách công, đó là: 1) kim chỉ nam và nội dung của cơ chế có cố thể, khả thi tuyệt không? 2) mối cung cấp lực chính sách, tức nguồn lực (nhân lực, đồ vật lực, tài lực, thông tin…) ship hàng cho thực thi chế độ có khá đầy đủ hay không? 3) sự trao đổi, kết hợp giữa những tổ chức và thành viên trong tổ chức trong quy trình thực hiện; 4) năng lực của cơ quan xúc tiến chính sách; 5) môi trường xung quanh kinh tế, chính trị, văn hóa truyền thống và làng mạc hội; 6) dìm thức và thái độ của nhân viên thực thi thiết yếu sách<2>.
Hai người sáng tác McLaughlin cùng Milbrey Walin mang đến rằng, việc triển khai có hiệu quả chế độ công dựa trên các yếu tố như: 1) mức độ thống nhất, đồng thuận về mặt yêu cầu và cách nhìn giữa công ty thực thi chế độ và đối tượng chính sách; 2) mức độ tương tác, share thông tin theo phía bình đẳng giữa công ty thực thi chế độ và đối tượng chính sách; 3) sự linh hoạt về phương châm và cách tiến hành thực hiện chính sách theo sự thay đổi của môi trường của chủ thể xúc tiến chính sách; 4) ích lợi và triết lý giá trị của đối tượng người sử dụng chính sách<3>.
Hai tác giả Paul A. Sabatier với Daniel A. Mazmanian cho rằng, tất cả ba yếu tố chủ yếu tác động đến kết quả thực thi chính sách, đó là: 1) tính chất của sự việc chính sách; 2) quality chính sách, nguồn lực cho chính sách, sự can hệ và kết hợp giữa các cơ quan liêu trong tiến hành chính sách, năng lượng của nhân viên cấp dưới thực thi chính sách, sự tham gia của buôn bản hội; 3) những yếu tố bên phía ngoài thuộc về môi trường như môi trường xung quanh kinh tế, sự thâm nhập của media đại chúng, mức độ ủng hộ với sự tham gia của công bọn chúng và các đoàn thể thôn hội<4>. Vào cuốn sách "Thực thi chính sách công" (1980), George C. Edwards cho rằng, sự tác động của bốn yếu tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp và/hoặc con gián tiếp đến tác dụng thực thi chế độ công, đó là: 1) tuyên truyền và truyền thông chế độ nhằm làm cho người thực thi cơ chế hiểu rõ chính sách; 2) nguồn lực mang lại thực thi chính sách (nhân lực, thông tin, đồ dùng lực…); 3) thái độ, sự ủng hộ cùng sự quyết trung ương của người thực hiện chính sách; 4) cơ cấu tổ chức với cơ chế vận hành của phòng ban hành đơn vị nước<5>.
Cũng có ý kiến cho rằng, có cha nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực thi chế độ công, kia là: 1) đặc tính của vấn đề chế độ (tính hóa học của vụ việc chính sách, tính phong phú về mặt hành động của đối tượng chính sách, số lượng đối tượng người sử dụng chính sách, con số hành vi của đối tượng chính sách mà cơ chế cần điều chỉnh); 2) yếu tố của bản thân chính sách (tính đúng đắn của bao gồm sách, tính rõ ràng rõ ràng của bao gồm sách, nấc độ đầy đủ về nguồn lực có sẵn cho thực hiện chính sách, việc sắp xếp cơ quan liêu và nhân viên cấp dưới thực thi chính sách); 3) nhân tố bên ngoài chính sách (mức độ ủng hộ của đối tượng người dùng chính sách, tố hóa học và thái độ thao tác làm việc của tín đồ thực thi, năng lực của cơ quan tiến hành chính sách, sự phối hợp và thương lượng giữa các cơ quan liêu tổ chức, đo lường và tính toán chính sách, môi trường chính sách)<6>.
Nhìn chung, các nghiên cứu nêu trên đã phân tích sự tác động của những yếu tố đối với hiệu quả thực thi chế độ công. Kế thừa và cách tân và phát triển các phân tích nêu trên, rất có thể thấy các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công dụng thực thi cơ chế công như sau:
Thứ nhất, đặc thù của vấn đề chính sách. đặc thù của vụ việc chính sách, tính đa dạng chủng loại hay lẻ tẻ về mặt hành động của đối tượng chính sách, số lượng nhân khẩu ở trong đối tượng chế độ và con số hành vi của đối tượng cơ chế cần điều chỉnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng thực thi chính sách công. Theo đó, vấn đề cơ chế càng phức tạp, thì mức độ nặng nề khăn, tinh vi trong triển khai càng lớn. Chẳng hạn, chế độ mang tính tổng hợp, tương quan đến nhiều nghành nghề dịch vụ thì nấc độ khó khăn trong xúc tiến càng lớn, công dụng thực thi chính sách do đó cũng bị ảnh hưởng. Các quan hệ quyền lực tối cao trong quá trình thực thi chế độ càng nhiều, liên quan đến nhiều cơ quan liêu và nhiều người, mục tiêu chính sách càng cao, cường độ điều chỉnh công dụng càng lớn, thì mức độ khó khăn trong thực thi cũng càng lớn. Số lượng hành vi cần kiểm soát và điều chỉnh của đối tượng chính sách càng nhiều thì nấc độ khó khăn trong thực thi chính sách càng bự vì điều này tạo nên việc tạo ra và phát hành hệ thống quy định kiểm soát và điều chỉnh hành vi càng trở nên trở ngại hơn, vì đó, tác dụng thực thi chính sách sẽ bị hình ảnh hưởng. Số lượng đối tượng cơ chế nhiều hay ít cũng tác động đến kết quả thực thi bao gồm sách. Thông thường, chế độ càng rõ ràng, đối tượng mà chế độ điều chỉnh càng ít thì việc triển khai càng dễ, công dụng càng cao. Ngược lại, việc thực hiện càng khó khăn và hiệu quả cũng tốt hơn. Nút độ kiểm soát và điều chỉnh của cơ chế đối với hành vi của đối tượng lớn hay bé dại cũng ảnh hưởng đến công dụng thực thi bao gồm sách. Việc kiểm soát và điều chỉnh một hành vi, một thói quen nào kia của đối tượng chế độ là mục tiêu đào bới của bao gồm sách. Tuy nhiên, giả dụ yêu ước về sự thay đổi hành vi, kiến thức đó dong dỏng thì hiệu quả cơ chế cao, ví như mức độ đổi khác hành vi với thói quen phệ thì tác dụng sẽ thấp hơn.
Thứ hai, tính đúng mực và cụ thể của chế độ (hay chất lượng chính sách). Chất lượng chính sách tác động rất bự đến tác dụng thực thi chế độ công. Sự ảnh hưởng của chất lượng chính sách đối với công dụng thực thi cơ chế thể hiện ở hai điểm công ty yếu: 1) tính đúng chuẩn của chủ yếu sách. Tính chính xác của chính sách là nền móng cơ bản cho việc triển khai có kết quả chính sách. Cơ chế đúng đắn, cân xứng với quy pháp luật khách quan với sự trở nên tân tiến xã hội, thể hiện lợi ích công, cửa hàng sự cải tiến và phát triển xã hội, mang lại tác dụng thiết thực cho đối tượng chính sách thì sẽ sở hữu được sự vượt nhận, ủng hộ của đối tượng người dùng chính sách, người triển khai và làng mạc hội, từ đó góp phần nâng cấp hiệu quả thật thi. Trái lại, sẽ không tồn tại được sự thừa nhận, cỗ vũ của đối tượng người dùng chính sách. Chính sách đúng đắn thể hiện ở sự đúng chuẩn về nội dung, phương hướng cũng giống như việc hoạch định chính sách dựa trên đại lý lý luận và thực tế đầy đủ. 2) Tính rõ ràng, rõ ràng của bao gồm sách. Tính rõ ràng, rõ ràng của cơ chế là yêu tố cốt yếu để thực thi chế độ có hiệu quả, là địa thế căn cứ cho chuyển động thực thi chế độ của nhà thể xúc tiến chính sách, cũng là đại lý để tiến hành đánh giá và giám sát và đo lường quá trình thực thi chính sách. Để thực thi thuận tiện một cơ chế nào đó, về phương diện kỹ thuật, chế độ đó cần phải rõ ràng, rứa thể, tức sự rõ ràng về phương án chủ yếu sách, kim chỉ nam chính sách, biện pháp cơ chế và các bước triển khai. Đồng thời, tính rõ ràng và ví dụ của chế độ còn yêu ước mục tiêu chế độ cần cân xứng với thực tế và có thể thực hiện nay được, rất có thể tiến hành so sánh và thống kê giám sát được. Phương án chính sách cần chỉ rõ công dụng đạt được, đôi khi cần xác định rõ thời hạn hoàn thành. Trong thực thi chính sách, sự thiếu thốn rõ ràng, ví dụ của chính sách sẽ dẫn cho sự trở ngại trong thực hiện, từ bỏ đó tác động không giỏi đến tác dụng thực thi thiết yếu sách.
Thứ ba, nguồn lực xúc tiến chính sách. Mối cung cấp lực mang đến thực thi chính sách có khá đầy đủ hay không cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi bao gồm sách. Trong cả khi chính sách được ban hành rất rõ ràng, cố kỉnh thể, cơ mà nếu cơ sở thực thi chính sách thiếu mối cung cấp lực buộc phải thiết, thì công dụng của bài toán thực thi cơ chế đó cũng không thể có được mục tiêu chính sách như mong mỏi muốn. Do thế, bảo vệ nguồn lực đến thực thi cơ chế là yếu hèn tố luôn luôn phải có để thực thi chính sách có hiệu quả. Nguồn lực mang đến thực thi chế độ bao gồm: nguồn lực ghê phí, nguồn lực con fan (nguồn nhân lực), nguồn lực có sẵn thông tin, nguồn lực có sẵn thiết bị... Theo đó, cần phân chia kinh tổn phí đủ nấc cho thực thi chính sách; bảo đảm nhân lực thực thi cơ chế cả về con số và chất lượng, tuyệt nhất là đảm bảo kỹ năng thống trị và năng lực hành thiết yếu cho đội ngũ nhân viên thực thi bao gồm sách. ở kề bên đó, cần bảo đảm an toàn nguồn thông tin vừa đủ để cơ sở thực thi cơ chế xây dựng được kế hoạch chuyển động khả thi, cân xứng với thực tế cũng như kiểm tra, tính toán quá trình thực thi. Hình như còn bảo vệ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị mang lại thực thi chính sách và mối cung cấp lực quyền lực tối cao cho tiến hành chính sách.
Thứ tư, sự tương tác, bàn bạc và kết hợp giữa các cơ quan liêu và cá nhân trong tiến hành chính sách. Sự thúc đẩy và điều đình giữa các cơ quan lại và cá thể trong thực thi chính sách là một yếu hèn tố đặc biệt quan trọng để thực thi cơ chế có hiệu quả. Sự liên hệ và trao đổi nhằm mục đích mục đích làm cho những cơ quan lại và cá thể có liên quan nắm vững nội dung của chế độ cũng như planer thực thi, từ bỏ đó tạo sự thống duy nhất trong dìm thức đối với mục tiêu chính sách và những vấn đề tất cả liên quan. Sự cửa hàng và điều đình có kết quả là một trong những điều kiện đặc biệt quan trọng để xúc tiến thành công bao gồm sách. Điều này là vì, theo hướng dọc, sự can hệ và trao đổi khiến cho cấp dưới nắm bắt được mục tiêu và yêu thương cầu chế độ của cấp cho trên, còn cấp cho trên cũng có thể nắm bắt được tình hình triển khai triển khai của cung cấp dưới giỏi cấp xúc tiến trực tiếp; theo hướng ngang, câu hỏi thực thi cơ chế thường liên quan đến nhiều cơ quan tiền và đa số người với chức năng, trọng trách cụ thể, tuy thế trong quá trình hợp tác giữa các cơ quan tiền và tiến hành nhiệm vụ theo sự phân công không tránh khỏi việc nảy sinh một số trong những vấn đề, thậm chí là việc mâu thuẫn và xung đột. Bởi vậy, sự tương tác, chia sẻ ý kiến và đàm phán theo chiều ngang có tác dụng giải quyết một số trong những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tại sự phù hợp tác, kết hợp giữa những cơ quan. Từ mối quan hệ giữa chủ thể thực thi chính sách với đối tượng chính sách, mức độ ủng hộ và tiếp nhận của đối tượng cơ chế được ra quyết định bởi sự thúc đẩy giữa công ty thực thi cơ chế và đối tượng người dùng chính sách. Vị đó, vấn đề chủ thể thực thi chế độ thông qua các kênh với phương thức khác nhau để truyền sở hữu nội dung cơ chế cho đối tượng người dùng chính sách, làm cho đối tượng chế độ hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của chế độ cũng đã làm tăng thêm sự chào đón và cỗ vũ của đối tượng chính sách đối với chủ yếu sách.
Cùng với can dự và trao đổi, điều phối chính sách cũng là 1 nhân tố ảnh hưởng đến tác dụng thực thi thiết yếu sách. Sự điều phối là một phương thức nhằm bức tốc sự kết hợp giữa những bên, tiêu giảm những mâu thuẫn, xung đột, sự ko đồng thuận giữa những bên. Điều phối thực thi chế độ gồm cha cấp độ: 1) điều phối nội bộ cơ quan liêu thực thi, có nghĩa là sự điều phối của tín đồ lãnh đạo hay thủ trưởng cơ quan so với các bộ phận chức năng và các thành viên vào cơ quan; 2) điều phối giữa các cơ quan thực thi chính sách bao gồm điều phối giữa cấp trên với cấp cho dưới cùng giữa các cơ quan cùng cấp; 3) điều phối giữa cơ quan thực thi chế độ với những cơ quan, tổ chức triển khai đoàn thể buôn bản hội trong quy trình thực thi chủ yếu sách.
Thứ năm, sự đón nhận và ủng hộ của đối tượng chính sách. Đối tượng bao gồm sách ảnh hưởng rất to đến tác dụng thực thi chính sách. Chế độ có giành được mục đích đề ra hay không, không chỉ dựa vào vào chất lượng chính sách và năng lực của công ty thể triển khai chính sách, nhưng mà còn phụ thuộc vào vào thái độ của đối tượng chính sách. Theo đó, nếu đối tượng người tiêu dùng chính sách đón nhận và ủng hộ chế độ thì việc thực thi chính sách sẽ thuận lợi. Còn giả dụ đối tượng cơ chế không chào đón chính sách, không ủng hộ chế độ thì việc triển khai sẽ khó khăn khăn, trường đoản cú đó có tác dụng cho ngân sách thực thi chính sách tăng lên. Câu hỏi chỉ bao gồm một thành phần đối tượng bao gồm sách đón nhận chính sách cũng làm cho quy trình thực thi chế độ trở nên khó khăn hơn. Vày đó, sự tiếp nhận và ủng hộ của đối tượng chế độ là trong số những nhân tố nhà yếu tác động đến công dụng thực thi chính sách công. Mục tiêu cơ chế thường nhiều dạng, dẫu vậy thường được thể hiện là việc phân phối và điều chỉnh đối với công dụng của một thành phần người cũng như tiến hành kiểm soát và điều hành hay làm biến hóa hành vi đối với một thành phần người. Nút độ hưởng ứng và đón nhận chính sách của đối tượng cơ chế vừa liên quan đến sự giám sát về mặt giá thành – lợi ích của đối tượng người tiêu dùng chính sách, vừa liên quan đến nấc độ kiểm soát và điều chỉnh của cơ chế đối với hành vi của đối tượng chính sách. Một cơ chế được ban hành, nếu mang lại công dụng thiết thực cho đối tượng chính sách hoặc nút độ kiểm soát và điều chỉnh của chế độ đối với hành vi của đối tượng cơ chế không bự thì thường dễ được đối tượng cơ chế tiếp nhận, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tiến hành chính sách. Trái lại, trường hợp đối tượng cơ chế cho rằng, chế độ đó không có lại tiện ích cho họ, thậm chí tác động tiêu rất đến tác dụng của họ, hoặc tầm độ điều chỉnh của chế độ đối với hành động của đối tượng chế độ là to thì đối tượng cơ chế thường ít đón nhận chính sách, thậm chí là là cản trở triển khai chính sách. Bởi vậy, để tăng tốc sự chào đón của đối tượng người tiêu dùng chính sách, bài toán hoạch định cơ chế cần phù hợp với quy luật cách tân và phát triển của xóm hội, biểu thị được tác dụng cơ bản của bạn dân hoặc khẳng định mức độ cân xứng trong kiểm soát và điều chỉnh hành vi đối với đối tượng chính sách.
Thứ sáu, phẩm chất và năng lực của những người thực thi chính sách. Bất kể chính sách nào thì cũng cần phụ thuộc chủ thể thực thi chính sách để thực hiện. Bài toán người thực thi chính sách am hiểu, nắm rõ chính sách, đầu tư cho việc triển khai chính sách, có lòng tin đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm với quá trình và bao gồm trình độ cai quản tương đối cao là điều kiện đặc biệt quan trọng để thực thi chế độ có hiệu quả. Vào thực tế, tại mức độ độc nhất định, việc thực thi chế độ không đạt mục tiêu như ý muốn muốn là vì phẩm hóa học và năng lượng của người thực hiện chính sách. Bài toán người thực thi chế độ thiếu trí thức và năng lượng cần thiết, không nắm vững chính sách, không nuốm được yêu cầu cơ phiên bản của cơ chế sẽ dẫn tới việc sai sót, thậm chí là là sai trái trong tuyên truyền và triển khai chính sách.
Thứ bảy, tổ chức máy bộ và cơ chế vận hành của cơ quan xúc tiến chính sách. Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý và vận hành của ban ngành hành chính (cơ quan thực thi chính sách) ảnh hưởng rất đặc trưng đến tác dụng thực thi thiết yếu sách. Ở đây có hai phương diện cốt lõi: 1) cường độ tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn hóa trong quản lý và vận hành và hoạt động của cơ quan hành chính. Tiêu chuẩn chỉnh hóa, quy chuẩn chỉnh hóa vượt trình hoạt động và quản lý của ban ngành hành thiết yếu được phát âm là hệ thống các quy tắc, giải pháp được hình thành nhằm mục đích xử lý có hiệu quả các các bước thường ngày của tổ chức. Nếu các quy định, quy tắc tương xứng được tùy chỉnh đồng cỗ sẽ tác động tích rất đến chuyển động thực thi chính sách. Vày vì, việc xác lập các quy định, quy tắc phù hợp để điều chỉnh buổi giao lưu của tổ chức để giúp đỡ tổ chức tiết kiệm chi phí thời gian giải quyết và xử lý công việc, tiến hành được yêu thương cầu vô tư trong phục vụ, từ bỏ đó hữu dụng cho việc tiến hành chính sách; 2) mức độ phân tán hay triệu tập về quyền thực thi. Ví như quyền thực thi chính sách phân tán, thể hiện ở bài toán nhiều cơ quan đều phải sở hữu quyền thực thi chế độ thì vẫn dẫn mang đến sự trở ngại trong điều phối cũng như sự lãng phí về nguồn lực, từ đó không hữu dụng cho thực hiện chính sách. Bởi vì thế, việc xác minh quyền lực triệu tập đủ mức mang lại cơ quan liêu thực thi chính sách sẽ bớt thiểu tình trạng nhiệm vụ không rõ trong triển khai chính sách.

Xem thêm:


Thứ tám, môi trường xung quanh kinh tế, chính trị, văn hóa và thôn hội. Một yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi cơ chế đó là, môi trường thiên nhiên chính sách bao gồm môi trường khiếp tế, chủ yếu trị, văn hóa và thôn hội. Câu hỏi thực thi bất kể chính sách nào thì cũng đều nằm trong sự tác động và chế ước của môi trường. Môi trường xung quanh thích đúng theo sẽ hữu ích cho việc thực hiện chính sách. Môi trường xung quanh không thích hợp sẽ ngăn trở việc thực thi chính sách. Nuốm thể, trường hợp trình độ kinh tế tài chính phát triển, tốt nhất là kinh tế thị trường cải tiến và phát triển thì ban ngành thực thi chế độ càng có đk để si mê nguồn lực cho thực hiện chính sách; trình độ văn hóa và sự đọc biết của người dân vẫn tạo dễ dàng cho bài toán thực thi chính sách và ngược lại; dự luận xóm hội, tính tự công ty và sự cải tiến và phát triển của những tổ chức làng hội cũng tác động đến triển khai chính sách…
Khi phân tích vì sao của hầu hết hạn chế, yếu yếu trên một vài lĩnh vực, Đảng ta đầy đủ đưa ra đánh giá, đó là: "tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu"<7>. Trường đoản cú việc nghiên cứu và phân tích các yếu tố tác động đến công dụng thực thi chính sách công, hoàn toàn có thể rút ra một trong những kiến nghị cải thiện hiệu quả tình thi cơ chế ở việt nam như sau:
Một là, muốn nâng cấp hiệu quả thật thi chế độ công, cần cải thiện chất lượng chủ yếu sách.Trong thực tiễn chính sách công ngơi nghỉ Việt Nam, cạnh bên những chính sách bảo đảm an toàn chất lượng, cũng có nhiều chính sách quality không cao<8>. Chính vấn đề đó đã ảnh hưởng tiêu rất đến hiệu quả thực thi một số chế độ trong thực tế. Quality không cao của một số cơ chế thể hiện tại trên một trong những khía cạnh, như giải pháp và mục tiêu chính sách thiếu cố thể, không rõ ràng, thiếu thốn tính khả thi, mục tiêu chế độ quá cao, một số phương án cơ chế được đặt ra không tương xứng với thực tiễn. Unique của một số chính sách không cao vì chưng nhiều nguyên nhân, trong những số đó gồm ba tại sao chủ yếu: i) không coi trọng đúng mức việc nghiên cứu cơ sở giải thích và thực tế của thiết yếu sách; ii) năng lực hoạch định cơ chế của phòng ban hoạch định thiết yếu sách; iii) dân nhà hóa vào hoạch định chính sách chưa được coi trọng đúng mức, sự gia nhập của tín đồ dân và vận động tư vấn, giám định với phản biện của các tổ chức chưa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu. Vị đó, để góp phần nâng cấp hiệu quả thực thi chính sách, bắt buộc coi trọng cải thiện chất lượng chế độ theo hướng, coi trọng nghiên cứu cơ sở trình bày về bao gồm sách, cải thiện năng lực của cơ sở hoạch định cơ chế và dân chủ hóa quy trình hoạch định chủ yếu sách.
Hai là, để cải thiện hiệu quả triển khai chính sách, cần bảo đảm an toàn nguồn lực đủ mức cho thực hiện chính sách. Trong thực tế thực thi cơ chế công sinh sống Việt Nam, nhiều chế độ liên quan tiền trực tiếp đến tác dụng và cuộc sống của phần đông người dân như đảm bảo an toàn môi trường, bình an vệ sinh thực phẩm... Triển khai chưa như mong muốn muốn. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn mang đến tình trạng này, trong đó, có nguyên nhân là việc phân chia và bảo đảm an toàn nguồn lực không đủ mức. Bởi đó, để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công, cần phân chia nguồn lực đầy đủ mức cho thực hiện chính sách; triển khai sự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực để xúc tiến một số chế độ liên quan liêu đến tiện ích và cuộc sống của đa số người dân. Để bảo vệ nguồn lực cho thực hiện chính sách, không tính sử dụng hợp lý và tiết kiệm chi phí nguồn lực do nhà nước đầu tư, cần thực hiện xã hội hóa tối đa cũng như sự thâm nhập của người dân và xã hội để sở hữu thêm nguồn lực có sẵn cho tiến hành chính sách.
Ba là, muốn cải thiện hiệu quả thực hiện chính sách, yêu cầu tăng cườngsự liên tưởng và phối kết hợp trong tiến hành chính sách. Vấn đề chưa quan tâm đúng nút sự liên tưởng và kết hợp giữa cung cấp trên với cấp cho dưới, giữa những cơ quan tiền với nhau và giữa cơ quan thực thi chế độ với đối tượng cơ chế cũng là 1 trong những nguyên nhân quan trọng đặc biệt dẫn đến tác dụng thực thi chế độ chưa như mong muốn muốn. Điều này miêu tả ở chỗ: ở một vài nơi, cấp cho trên thiếu sâu sát với cấp cho dưới, thiếu hụt sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát và điều chỉnh đối với vận động thực thi chính sách của cấp dưới đề xuất đã dẫn cho hệ quả tiêu cực; sự phối hợp giữa những cơ quan theo chiều ngang còn chưa tốt, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cơ sở còn không rõ dẫn cho sự ck chéo, trùng đính thêm về nhiệm vụ cũng như không rõ về trách nhiệm. Chẳng hạn, “chỉ trên một dòng sông cơ mà Bộ giao thông vận tải - vận tải đường bộ phụ trách đảm bảo an toàn lưu thông luồng lạch, cỗ Tài nguyên môi trường xung quanh phụ trách khoáng sản nước, Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông buôn bản phụ trách quản lý thủy lợi. Đến khi “cát tặc” hoành hành thì không cỗ nào có trách nhiệm xử lý. Điều này là vì chỉ một mẫu sông mà bao gồm đến 3 cỗ quản lý, từ đó dẫn đến việc không bên nào nhận trách nhiệm về mình<9>.<9> Trong quan hệ giữa ban ngành thực thi chế độ với đối tượng người sử dụng chính sách, một số trong những cơ quan vẫn triển khai cách làm truyền thống cuội nguồn là sử dụng phương án hành chính – mệnh lệnh; sự đối thoại, shop và nắm bắt thông tin kịp thời từ đối tượng cơ chế trong quy trình thực thi chế độ của một trong những cơ quan liêu chưa được đánh giá trọng. Do đó, để góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến chính sách, cần trải qua nhiều giải pháp để bức tốc sự cửa hàng và phối hợp giữa cung cấp trên và cấp cho dưới, giữa các cơ quan tiền cùng cấp và giữa ban ngành thực thi cơ chế và đối tượng người sử dụng chính sách.
Bốn là, để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, cần trải qua các biện pháp không giống nhau để bức tốc sự chào đón và ủng hộ của đối tượng người tiêu dùng chính sách. Trong thực tế cho thấy, khi nào có được đồng thuận và ủng hộ của tín đồ dân thì chính sách được xúc tiến thuận lợi cũng tương tự việc thực thi chính sách mang lại kết quả cao. Mặc dù nhiên, hình như cũng còn một số chế độ chưa có được sự cỗ vũ đúng mức của đối tượng người tiêu dùng chính sách. Lý do là do về mặt nội dung, một vài phương án chế độ chưa bắt nguồn từ quyền và ích lợi của đối tượng chính sách, công tác làm việc tuyên truyền chính sách còn một số trong những bất cập, chưa coi trọng đúng mức sự gia nhập của đối tượng chế độ trong quá trình thực thi cũng giống như xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện... Vì đó, nhằm góp phần cải thiện hiệu quả xúc tiến chính sách, phải coi trọng việc cải thiện mức độ mừng đón của đối tượng cơ chế đối với cơ chế thông qua câu hỏi thật sự tôn trọng và bảo đảm an toàn quyền và tác dụng chính đáng, thích hợp pháp của đối tượng chính sách; đổi mới và bức tốc công tác tuyên truyền thiết yếu sách; tăng cường sự gia nhập của đối tượng cơ chế trong thừa trình rõ ràng hóa chế độ hay ban hành kế hoạch xúc tiến chính sách. Chẳng hạn như để tăng cường sự ủng hộ của bạn dân so với các dự án xây dựng nông xóm mới, cần bảo đảm tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Năm là, nhằm góp phần cải thiện hiệu quả tình thi chế độ công, cần nâng cấp phẩm hóa học và năng lượng của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chính sách. Một lý do cơ bạn dạng dẫn đến kết quả thấp trong thực hiện một số chế độ công ở vn đó là, năng lượng và phẩm chất còn chưa ổn của một phần tử cán bộ, công chức. Một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu đuối về năng lượng và kỹ năng thống trị chính sách, suy thoái và phá sản về tứ tưởng chính trị, đạo đức lối sinh sống là nhân tố tiêu cực ảnh hưởng rất khủng đến tác dụng thực thi cơ chế công hiện nay. Vày đó, để nâng cấp hiệu quả thật thi chính sách công hiện nay, cần đổi mới mạnh mẽ và nhất quán tất cả các khâu của công tác làm việc cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội hình cán bộ, công chức bảo vệ về phẩm hóa học và năng lực đáp ứng yêu mong trong tình hình mới.
Sáu là, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tình thi chế độ công, nên coi trọng thiết kế tổ chức máy bộ hành chủ yếu tinh gọn, bao gồm cơ chế quản lý phù hợp. Có nhiều chủ thể thâm nhập vào quy trình thực thi chính sách công sống Việt Nam, trong số ấy chủ thể quyết định trực tiếp hiệu quả thực thi chế độ chính là bộ máy hành chính. Bởi đó, để cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, đề xuất đặt trọng trách trọng trung tâm vào việc kiện toàn, thay đổi mới cỗ máy hành chính theo hướng xây dựng nền hành bao gồm dân chủ - pháp quyền; thiết kế tổ chức máy bộ hành chủ yếu tinh gọn theo hướng thống trị hay phụ trách đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục tình trạng phân tán về nguồn lực, quyền lực và trọng trách không rõ trong xúc tiến chính sách./.
<1> T.B. Smith (1973): “The policy implementation process”, Policy Sciences, June, Volume 4, Issue 2, pp. 197–209.
<2> D.S. Van Meter & C.E.Van Horn (1975): “The Policy Implementation Process – A Conceptual Framework”, Administration và Society, Vol.6, No.4, Feb.
<3> McLaughlin & Milbrey Walin (1976): “Implementation as Mutual Adaptation – Change in Classroom Organizations” in Walter & Richard F.Elmore (eds.), Social Program Implementation, New York: Academic Press, pp. 167-180.
<4> Paul A.Sabatier and Daniel A.Mazmanian (1979 - 1980): Policy Implementation – A Famework of Analysis, Policy Studies Journal, Vol. 8, No. 4.
<5> George C.Edwards (1980): Implementing Public Policy, Washington, D.C.: Congressional Quaterly Press, phường 143.
<6> Xie-ming (2010): Khái luận chính sách công, Nxb. Đại học quần chúng. # Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc, tr. 296-304 (tiếng Trung).
<7> Đảng cùng sản vn (2011): Văn kiện Đại hội Đại biểu cả nước lần máy XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
<8> Đảng cùng sản việt nam (2011): Văn kiện Đại hội Đại biểu cả nước lần thứ XI, Nxb. Bao gồm trị quốc gia, Hà Nội.